Acquiro reviews

Algemene Voorwaarden Acquiro

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende definities gehanteerd. Acquiro: de gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de wederpartij van Acquiro. Partijen: Opdrachtgever en Acquiro gezamenlijk. Schriftelijk: schrifttekens op papier, alsmede schrifttekens op een elektronische informatiedrager.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tot het verzorgen van trainingen, het geven van presentaties, het detacheren van acquisiteurs, alsmede op iedere overige offerte en overeenkomst tussen Acquiro en een Opdrachtgever waarop Acquiro deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden gelden eveneens op iedere offerte en overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Acquiro, waarbij de uitvoering van de hiervoor vermelde diensten geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed.
 3. De toepasselijkheid van algemene- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Wanneer één bepaling of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Acquiro en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bedingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien Acquiro niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Acquiro in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over een offerte, wordt daar mede onder verstaan aanbieding of aanbod.
 2. Alle offertes van Acquiro zijn vrijblijvend en kunnen gedurende drie maanden na dagtekening door de Opdrachtgever worden aanvaard, tenzij in de offerte anders wordt vermeld.
 3. Al hetgeen in de offerte staat vermeld, is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. Acquiro kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de desbetreffende gegevens op voorhand bekend had kunnen zijn voor Acquiro.
 4. Acquiro kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege, tenzij in de offerte anders wordt vermeld.
 6. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van de offerte dan is Acquiro daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 7. Een gecombineerde offerte of samengestelde prijsopgave verplicht Acquiro niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Een door Acquiro opgestelde offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

 1. Acquiro zal zich naar beste kunnen inspannen de overeenkomst met zorg uit te voeren. De werkzaamheden worden door Acquiro uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een voldoende bepaald resultaat zijn overeengekomen.
 2. Met uitzondering van de overeenkomsten met betrekking tot een detacheringsopdracht en indien in de overeenkomst uitdrukkelijk een termijn staat vermeld, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van één jaar. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke overeengekomen periode met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
 3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen tussen partijen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Acquiro derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Acquiro dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Indien Acquiro dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering overeenkomstig de overeenkomst, is deze gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
 5. Indien door Acquiro of door Acquiro ingeschakelde derden werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen locatie, draagt laatstgenoemde kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste voorzieningen.
 6. Indien Acquiro gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Acquiro ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goed resultaat de noodzaak ontstaat om de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst hierop aanpassen.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een prijswijziging en/of een wijziging in de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering noodzakelijk zijn. Dit zal door Acquiro zo spoedig mogelijk bij de Opdrachtgever bekend worden gemaakt.
 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Acquiro gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de Opdrachtgever.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Acquiro een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichte werkzaamheden.
 5. In geval de wijziging of aanvulling te wijten is aan Acquiro, zullen er geen meerkosten aan de Opdrachtgever worden berekend.

Artikel 6. Tussentijds opzeggen en annuleren

 1. Wanneer de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door de Opdrachtgever, heeft Acquiro recht op compensatie van tenminste vijftig procent van de nog te verrichten werkzaamheden, alsmede honderd procent van de reeds uitgevoerde werkzaamheden, welke nog niet zijn voldaan.
 2. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst annuleert, zal de Opdrachtgever alle reeds door Acquiro in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten dienen te vergoeden. Voorts is de Opdrachtgever gehouden indien de annulering plaatsvond binnen twee weken voor aanvang van de werkzaamheden Acquiro bij wege van schadeloosstelling van de gederfde inkomsten vijfenzeventig procent van het overeengekomen offertebedrag waar de annulering betrekking op heeft te vergoeden. Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert binnen vier weken voor uitvoering van de overeenkomst, doch tenminste twee weken voor de uitvoering van de overeenkomst, is de Opdrachtgever gehouden vijfentwintig procent van het overeengekomen offertebedrag waar de annulering betrekking op heeft te vergoeden. Onder annulering in deze algemene voorwaarden wordt verstaan het voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

 1. Acquiro is onverminderd zijn wettelijke rechten op opschorting en ontbinding van de overeenkomst, bevoegd de overeenkomst (al dan niet: buitengerechtelijk) te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voor doen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Acquiro op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Acquiro de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 8. Betaling

 1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De wijze van facturering door Acquiro is afhankelijk van de aard, omvang en de duur van de werkzaamheden en zal in de offerte of overeenkomst worden vastgelegd tussen partijen.
 3. Indien geen betalingsschema in de offerte of overeenkomst is opgenomen geldt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient overgemaakt te worden op een door Acquiro op de factuur vermelde bank- of girorekening onder vermelding van rekeninghouder en factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de facturering schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan en betaling eveneens uitblijft binnen veertien dagen na de eerste ingebrekestelling raakt de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is laatstgenoemde vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Acquiro heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Acquiro kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Artikel 9. Incassokosten

 1. Ingeval betaling door de Opdrachtgever niet of niet tijdig voldaan wordt, zullen alle redelijke kosten overeenkomstig de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever komen.
 2. Bij niet tijdige betaling kan de vordering door Acquiro uit handen worden gegeven aan een incassobureau.
 3. Ingeval van bijkomende incassokosten zullen deze worden berekend conform de tarieven van de door Acquiro ingeschakelde gerechtsdeurwaarder of het door Acquiro ingeschakelde incassobureau.

Artikel 10. Onderzoek en Klachten

 1. Eventuele klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dient de Opdrachtgever schriftelijk in te dienen binnen zeven dagen na constatering, doch uiterlijk veertien dagen na voltooiing van de werkzaamheden waarop de klacht(en) betrekking hebben. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Acquiro adequaat kan reageren.
 2. Indien blijkt dat de werkzaamheden niet overeenkomstig de overeenkomst zijn uitgevoerd, is Acquiro, mits binnen de in lid 1 van het onderhavige artikel opgenomen termijn is gereclameerd gehouden de klachten op te lossen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet zinvol of niet meer mogelijk is, zal Acquiro slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze voorwaarden.
 3. Het indienen van een reclame ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn overige verplichtingen jegens Acquiro .

Artikel 11. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Acquiro uitgevoerde diensten, rusten bij Acquiro, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.
 2. Opdrachtgever erkent de in lid 1 van het onderhavige artikel bedoeld rechten en dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de auteursrechten en/of intellectuele eigendomsrechten van Acquiro veilig te stellen.
 3. Alle door Acquiro verstrekte stukken, zoals teksten, ontwerpen, adviezen, software, applicaties en dergelijke zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om informatie afkomstig van Acquiro openbaar te maken, te verveelvoudigen, daaronder mede begrepen het verkopen, bewerken, verspreiden, ter beschikking stellen en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij voor openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk toestemming is verleend door Acquiro en/of een openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens en informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Gegevens of Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, dan wel indien dit voortvloeit uit de aard van de gegevens of informatie.
 2. Acquiro houdt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Personeel

 1. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, zonder toestemming van Acquiro geen voorgestelde of al werkzame medewerkers van Acquiro in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken op straffe van een boete van duizend euro per dag dat de overtreding duurt. Onder voorgestelde of al werkzame medewerkers van Acquiro in de zin van dit artikel wordt mede verstaan personen die door Acquiro werden ingezet en die hun werkzaamheden hebben verricht of verrichten anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Acquiro is slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg van een aan Acquiro toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale wijze van beroepsuitoefening zou zijn vermeden.
 2. Acquiro is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Acquiro is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door Opdrachtgever verstrekken van bijvoorbeeld onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor Acquiro bekend behoorden te zijn.
 4. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten uitvoeren met inachtneming van al hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is geregeld. Opdrachtgever is tevens ingevolge artikel 7:658 lid 4 Burgerlijk Wetboek gehouden de maatregelen te nemen en aanwijzingen te geven om te voorkomen dat de gedetacheerde schade zal oplopen.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Acquiro tegen een eventuele aanspraak uit hoofde van artikel 7:658 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
 6. Eventuele aansprakelijkheid van Acquiro zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door de verzekeraar Acquiro afhankelijk van situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding met dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Acquiro voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan Acquiro toerekenbaar is.

Artikel 15. Overmacht

 1. Acquiro is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet of een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Acquiro geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Acquiro niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Acquiro of van derden daaronder begrepen. Acquiro heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Acquiro zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Acquiro kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode één volledige kalendermaand overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 4. Voor zover Acquiro ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is Acquiro gerechtigd het uitgevoerde gedeelte overeenkomstig de waarde van dat deel te factureren aan de Opdrachtgever.

Artikel 16. Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Acquiro partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Acquiro is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen de Opdrachtgever en Acquiro kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 17. Vindplaats

 1. Deze voorwaarden zin gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, kantoor Eindhoven onder nummer 20123769.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Acquiro.
Back To Top
Zoeken

Ontdek de Virtuele Acquisitie Assistent

Krijg hier toegang tot je eigen ChatGPT Acquisitie Assistent die je helpt met al je vragen over acquisitie

Vraag de VAA op!